• Няма продукти в количката.

Рекламации и гаранционно обслужване

Условия

 1. Детските стоки с марка Buddy и производител Вайс Авто ООД имат гаранционен срок от 2 години, считано от датата на закупуване на стоката. Съгласно чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите, Вайс Авто ООД носи отговорност за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията.

 

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

При предявяване на рекламация е важно:
1. Да се уверите, че стоката е с валиден гаранционен срок, като проверите датата на покупката, отбелязана на документа получен при продажбата (касова бележка/фактура). Гаранцията важи само за първия купувач, не може да се преотстъпва и е валидна само за територията на Република България.
2. Да предоставите документа удостоверяващ продажбата (касова бележка/фактура), както и гаранционната карта, издадени от продавача при закупуването на стоката. Моля пазете тези документи през целия гаранционен срок. В противен случай, губите правата си за гаранционно обслужване и всички разходи по отстраняване на даден дефект ще бъдат за ваша сметка.
3. Да предоставите продукта в запазена оригинална опаковка.
4. Да знаете, че по време на периода на ремонтиране, продавача не е длъжен да осигурява оборотна друга стока за ползване на потребителя.

 

Предявяването на рекламация няма да бъде удовлетворено когато:

 • Не сте запазили документацията.
 • Не са спазени указанията от инструкцията за употреба.
 • Не са спазени указанията за сглобяване, монтаж и профилактика.
 • Стоката е неправилно или частично асемблирана.
 • Има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката, при пренасяне, транспорт или съхранение.
 • Повредата е възникнала вследствие на небрежна експлоатация, претоварване, съхранение в неподходяща среда.
 • Повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението й – например за тестове, демонстрации, отдаване под наем и др.
 • Стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя сервиз или от други лица.
 • Има извършена промяна или модификация на конструкцията.
 • Повредата е получена вследствие на монтирани от потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата.
 • Дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и други подобни.Обстоятелства, при които гаранцията на стоката се запазва, но за една част от повредените части, които подлежат на амортизация по време на нормалната експлоатация на стоката, същите части и ремонтът се заплаща от потребителя:Такива части са:
 • За детски колички – дамаска, чанта, покривало, сенник, гуми – вътрешни и външни, багажник, дъждобран, цип, тик-так копчета, аксесоари
 • За столчета за кола – дамаска, сенник, покривало, аксесоари

 

ВНИМАНИЕ! Промените или износването на продукта, които са предизвикани от ежедневната употреба не са основание за предявяване на гаранционни претенции и не се приемат за производствен дефект.
Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му. Ние ще направим всичко възможно да върнем продукта, които сте закупили, във възможно най-кратък срок!
Гаранцията на продукти с марка Buddy не покрива повреди, получени при неправилна експлоатация и неспазване на инструкциите за употреба; избеляла или скъсана тапицерия; повреда, предизвикана от удари, претоварвания или ползване не по предназначение; Спукани вътрешни или външни гуми.

МОЛЯ ПРЕДИ ДА ИЗПРАТИТЕ СТОКАТА ЗА РЕМОНТ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ, УТОЧНЯВАНЕ НА ПОДРОБНОСТИТЕ И БЪРЗО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА!

 

 

Начин на работа

Вижте отговорите на често задавани въпроси, включително как да поръчате и какви са правата Ви.

Свържете се с нас

Не се колебайте да ни потърсите.